Dan Ahlmark: Huvudskälet till den svenska massinvandringen

Idag publicerar Nya Il Convito en artikel av Dan Ahlmark. Han är aktuell med boken Vakna upp! Dags att dö!Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten på Realia förlag. Du kan läsa min recension av boken här I följande artikel lägger Ahlmark fram sin tes om huvudskälet till den svenska massinvandringen:

Har socialdemokratins ledning medvetet och avsiktligt drivit en massinvandringspolitik (MI-politik) i syfte att cementera en vänstermajoritet i Sverige för de närmaste generationerna (liknande den under perioden 1932 – 76). Min åsikt är, att så är fallet, och det bygger på en analys av de viktiga förutsättningar och omständigheter, som med all sannolikhet mest påverkat detta val. Eftersom frågan är politiskt så dramatiskt explosiv, kommer man sannolikt inte att hitta någon helt avslöjande ”smoking gun”, som otvetydigt bevisar min hypotes, utan man får istället använda ett logiskt resonerande angreppssätt, som dock kan leda oss till sanningen.

Förutsättningarna

Låt oss då först förstå två av socialdemokratins stora strategiska problem. Ett gäller självfallet att murens, östblockets och Sovjetunionens fall för de allra flesta svenskar avslöjade karaktären av realsocialismens samhälle och det faktum, att dess ekonomiska modell inte på något sätt dög i verkligheten. Även om främst demokratin, mänskliga rättigheter och blandekonomin skiljer socialdemokratin från realsocialismen/kommunismen, var sammanbrottet för den socialistiska ide´n ändå mycket allvarligt för svensk socialdemokrati. Grunden för att allmänt tro på, att staten har en fundamental betydelse för ekonomisk och social utveckling och skälet för att utan ändringar behålla blandekonomins socialistiska del (den offentliga sektorn exkl (1) myndighetsutövandet och (2) privatiserade små delar av sektorn), bygger i mycket på de socialistiska teorier, som nu visades vara odugliga i praktiken. Socialdemokratin fick härmed ett allvarligt ideologiskt tomrum, som självfallet måste fyllas.

Genom en postmodernistisk utveckling av marxismens ekonomiska offer-förtryckarmodell kunde då vänstern över hela västerlandet erbjudas en ny ideologisk teorikomponent, som delvis kunde ersätta den ekonomiska marxismen: nämligen identitetspolitik dvs tillämpning av offer-förtryckarmodellen på icke-ekonomiska områden. Den kunde tillämpas gällande rätt olika samhällsfrågor, vilkas vikt berodde på förutsättningarna i aktuella länder. Det ideologiska tomrummet gjorde, att denna ansats överallt i väst gjorde djupa insteg i de nu avklädda vänsterrörelserna. Men hur skulle denna politik tillämpas i Sverige med störst effekt ?

Det andra strategiska problemet var, att socialdemokratin under tvåtusentalet förlorade allt fler väljare (ofta LO-medlemmar) till moderaterna (Det Nya Arbetarpartiet) och sedan till SD. Huvudskälet var här inte socialismens sammanbrott, utan att den ekonomiska utvecklingen i Sverige naturligen lett till mer borgerliga synsätt och intressen hos allt fler. Socialdemokratin behövde därmed helt enkelt en påfyllnad av nya proletärer. Men var fanns de ?
Ja, då kunde man få ledning från två viktiga vänsterpartier i Väst: labour och demokraterna i USA. Blair införde en massinvandringspolitik, samtidigt som han kraftigt motverkade, att just den politiken alls diskuterades i partiet och allmänt. Bara enskilda parlamentsledamöter i labour berättade bredvid mun, att politiken avsåg att knäcka de konservativas ställning i landet för lång tid framåt. Demokraterna i USA har då varit öppnare. Deras likgiltighet för de traditionella – och företrädesvis vita – arbetarväljarna i industriområdena i Mellanvästern och nordöstra USA har under tvåtusentalet varit uppenbar, och energin inriktades i t ex det senaste presidentvalet helt mot en koalition av minoriteter. Gentemot dessa tillämpades olika identitetspolitiska ansatser, och nya invandrare – legala som illegala – uppmärksammades därvid mycket. Och under större delen av Obamas presidentperiod vägrade den federala regeringen på många sätt att ingripa mot den kraftigt växande strömmen av illegala invandrare och hindrade på olika vis ansvariga myndigheters arbete att enligt lagen hålla ute eller deportera dem. Att fackföreningen inom ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) så kraftigt stödde Trump i valet berodde på detta. Demokratiska partistrateger syntes frossa i tankarna på, hur nytillkommande väljare (och också genom anhöriginvandring) skulle krossa det republikanska partiet. Och man hindrade på alla sätt en bättre kontroll av identiteten och medborgarskapet av de röstande i valet, vilket lett till många anklagelser om valfusk av icke-medborgare.

Det lockande alternativet

När då de socialdemokratiska ledarna granskade alternativen att skapa nya proletärer i Sverige, måste invandrare från Mellanöstern/Nordafrika (MENA) ha tett sig mycket förmånliga. De var generellt lågutbildade, skulle kräva ekonomisk hjälp under lång tid, kanske för alltid och därmed troligen bli livslånga väljare. De var pga sin kultur kollektivister och kunde säkert acceptera den socialdemokratiska sociala och ekonomiska politiken. Och genom anhöriginvandringen skulle de kunna skapa flera ggr så många väljare som de själva utgjorde. Eftersom man tydligen inte har någon förståelse för deras religion, måste de ha synts som nästan idealiska att ta in i Sverige.

Den lag, som den socialdemokratiska regeringen 2005 fick majoritet för i riksdagen beträffande flyktingar mm var ett fundament för den kommande utvecklingen. Perssons sista år innebar ett stort hopp (Hopp I) i invandringen. Totalt växte invandringen under 1997 – 2006 med 140 %, och man nådde nästan 100 000 invandrare. Sista året av perioden var ökningen spektakulära 46 %. Detta passade väl in med den nya identitetspolitiska ansatsen. Socialdemokratin är historiskt van vid att hetsa mot företagare och näringsliv (kapitalister), och omställningen att kritisera s k rasistiska (och troligen fascistiska) borgare skulle nog inte bli alltför svår. Men självfallet krävde detta ett skickligt handlag för att därvid inte kritisera egna väljare och orsaka en ökad avtappning till höger.

Andra partiers syn

Moderaterna avsåg att genom Reinfeldts närmande till socialdemokratisk politik t ex gällande arbetsmarknadspolitiken försöka bli det största partiet i Sverige. Även i invandringsfrågan var socialdemokraternas existerande och möjliga positionering den avgörande faktorn. Också den största planetens bana bestäms av solens gravitation. Av det skälet såg man inledningsvis troligen den alltmer aktuella MI-frågan enbart ur ett valtaktiskt perspektiv: Ska man verkligen låta socialdemokratin få en favoriserad ställning genom att beträffande den största – och i framtiden mest expansiva – gruppen av nya väljare, inta en restriktiv hållning ? Man såg självfallet inte klart de volymer och negativa konsekvenser, som en mycket generös invandringspolitik skulle kunna leda till. Men det fanns ett ytterligare skäl för det senare samarbetet mellan alliansen och Miljöpartiet. Moderaterna förlorade i valet 2010 väljare till Sverigedemokraterna genom sin redan slappa invandringspolitik. För att hindra ytterligare åderlåtning (och straffa avfällingarna) ville moderatledningen därför demonstrera, att SD aldrig skulle kunna få gehör för sin politik, och att det var meningslöst att rösta på dem vid kommande val. Reinfeldt sade :”Vi stänger dörren på det enda område som de egentligen bryr sig om och vill ha inflytande över”. Genom avtalet med Miljöpartiet 2011 (inledningen till Hopp II) trodde man kanske, att moderatväljarnas förståelse för de nya politiska realiteterna skulle vara ett allvarligt hinder för en övergång till SD. Många andra moderatväljare och resten av alliansen drevs av snömosargument, där de humanistiska (se nedan) var de drivande.

Att socialdemokratin fortfarande hade många väljare, som var skeptiska till stor invandring var ett skäl till, att den socialdemokratiska ledningen inte ville vara den öppet och erkänt drivande propagandisten i Sverige för MI. Miljöpartiet, som inte hindrades av en sådan intern väljarkår, såg chansen att bedriva identitetspolitik beträffande en ny väljargrupp – ännu inte klart intecknad av något parti – och spelade då den aktiva rollen genom överenskommelsen med alliansen. Så socialdemokraterna kunde använda Miljöpartiet för detta och blev bara en osynlig undertecknare. Vänsterpartiet kunde självfallet inte vara en avtalspartner till alliansen.

Argumenten mot massinvandringen (MI)

Samtidigt var skälen mot att tillåta en massinvandring ytterst starka. S k humanitära argument, som så ofta används, duger inte alls, för humanitet mot den ene betyder inhumant beteende mot den andre, och det gäller både flyktinggruppen sedd i dess helhet, och också förhållandet mellan flyktingar och svenskar. Om vi först bara ser till flyktinggruppen, kan tydligen 5-6 gånger flera flyktingar hjälpas till en betydligt drägligare tillvaro, om hjälpen ges i närområdet till det land, varifrån flyktingarna kommer. Om pengarna används till välfärd där, kan man skapa en betydligt större välfärd för många, många fler än vad vi nu gör. Cadillac-flyktingarna i Sverige hindrar välfärd för de många. Dagens politik skadar alltså även flyktingarna som grupp och är därför inte acceptabel ens från humanitär utgångspunkt. Politiken är i princip inhuman även gällande flyktingarna själva, genom att man valt favorisering av de få. De senare är ändå oerhört många i förhållande till Sveriges invånarantal, men få i relation till totalantalet utomlands.

Beträffande MI:s inhumanitet mot svenskar kan den aspekten utvecklas mycket långt. Här begränsar jag mig till att bara göra några nedslag: Hur human mot svenskar är egentligen brottsvågen orsakad av invandrare: stölder, inbrott, fysiskt våld mot person, rån, våldtäkter och mord ? Och genom det uppfattade hotet mot dem, att de inte vågar gå till vissa delar av sitt samhälle, inte vågar gå ut efter ett visst klockslag osv osv har svenska flickor och kvinnor i många orter genom Reinfeldts och Löfvens politik erfarit en sänkning av sin livskvalitet, som inte hänt under de senaste hundra åren. Hur humant är det ? Den exakta omfattningen av brottsvågen kände man inledningsvis inte till, men att brottsfrekvensen skulle bli hög var uppenbart. Att beslutsfattarna avsiktligt blundade är en annan sak.

Och hur humant är det att hjälpa utlänningar istället för svenska fattiga och fattigpensionärer, vars behov nu eftersätts pga att pengarna inte räcker till ? Och vad kan man kalla konsekvenser som sämre skolundervisning för svenska barn; att ungdomar men även andra får på många orter uppleva en kraftigt förlängd väntetid på bostad; att svenskar inte får arbete eller – gällande enklare sådana – får sämre betalt pga större konkurrens ? Vilka faror skapas för framtiden genom att tillåta människor, vars bakgrund inte granskats ordentligt, komma in i Sverige ? Hur många brottslingar eller människor med helt oacceptabla politiska eller religiösa åsikter t ex islamist-sympatisörer och potentiella terrorister, har släppts in ? Vilka inhumana följder drabbar svenskarna i framtiden pga det ? Osv osv. Det humanitära argumentet för invandring håller inte på något vis, om man granskar det ur ett bredare perspektiv. Medias användning av t ex ett drunknat och på stranden uppspolat flyktingbarn visade bara på oansvarig kulturmarxistisk journalistik.

Och inte heller det ekonomiska argumentet för invandring duger. Var har det visats, att outbildade eller lågt utbildade personer från dåligt utvecklade samhällen, med helt annan syn på viktiga värderingar och från en helt annan kultur, bidrar positivt till ett avancerat industriland och kan för detta skapa positiva nettobetalningar under sitt liv. Med nettobetalningar menas individens finansiellt värderade nytta för samhället (dvs förutom täckning av de egna levnadsomkostnaderna) minus (1) a l l den personliga hjälp från staten, landsting och kommuner hon/han erhållit under livet i Sverige inkl sådan hjälp till den egna familjen och närstående i hushållet, som inte arbetar, minus (2) de berördas andel av alla andra kollektiva kostnader flyktingar orsakar i Sverige ? Som ett ringa exempel på de sistnämnda (2), granska bara de ökade offentliga utgifterna för polis, rättsväsende och fängelsevistelser, som kan hänföras till invandrare. Lägg därtill de anhöriga (ibland kanske t o m i mera framskriden ålder), som tas in genom kedjeimmigrationen och senare bor självständigt mm.

Den viktiga frågan i sammanhanget är dessutom: om Sverige långsiktigt behöver arbetskraft, varför då inte utforma en politik, som gör att vi får de lämpligaste personerna som nya medborgare ? Vi kan med en väl utformad rekryteringspolitik riktad mot lämpliga länder troligen utan större svårigheter få in all behövlig välutbildad arbetskraft och potentiella duktiga medborgare vi behöver, högeligen arbetsvilliga, och med en kultur, som inte dramatiskt skiljer sig från vår. Det skulle lösa problemet på ett mycket bättre sätt, och i mycket undvika alla stora problem MI orsakar. Varför är en sådan lösning ointressant ?

Och om våra födelsetal plötsligt anses vara krisartat låga, varför har det inte lett till en nationell debatt om en politik, som motverkar detta ? För en mindre del av kostnaderna för MI kan t ex det offentliga skänka svenska familjer, som skaffar – säg – tre barn ett hus eller en våning i många orter i Sverige, eller en miljon som grundinsats för egen bostad i storstäderna. Med de enorma belopp, som MI korrekt räknat orsakar, kan vi åstadkomma en nämnvärd ökning av svensk nativitet genom offentliga åtgärder. Men dessa vill man inte diskutera.

Så det humanistiska argumentet för MI håller inte, liksom inte heller det nationalekonomiska, och andra möjliga och realistiska alternativ till MI ignorerades alltså till förmån för ett mycket sämre – ja, rent uselt – alternativ. Varför har man handlat så?

Slutsats

Vi kommer aldrig att få ett erkännande av de verkliga skäl, som påverkat och drivit den socialdemokratiska ledningen. De flesta socialdemokratiska väljare, medlemmar och lägre funktionärer kunde övertygas av de falska humanistiska och ekonomiska argumenten, särskilt som den kulturmarxistiskt indoktrinerade pressen utestängde nästan alla kritiska röster. Men den socialdemokratiska översta ledningen kan inte antas ha haft snömos i huvudet, utan de var och är naturligtvis medvetna om vad som gäller. Utan tvivel förstod man, att de humanistiska och ekonomiska argumenten inte alls var hållbara, och att andra bättre policy-alternativ att motverka den svenska befolkningsutvecklingen fanns. De visste hur starka motargumenten mot MI var. Men de andra alternativen erbjöd ju inga nya – och livslånga – väljare! Den nödvändiga påfyllnaden av proletärer och visionen om att för generationer skapa en varaktig socialistisk majoritet – som den på 1900-talet – var den drivande kraften.

Men detta kan självfallet aldrig erkännas av partiledningen, eftersom även en del av deras egna väljare skulle anse det vara landsförrädiskt att ändra befolkningen – att byta ut den – för att socialdemokratin vill klamra sig fast vid den politiska makten i Sverige. Ledningen inser naturligtvis, att importera utlänningar för att av politiska skäl ändra befolkningssammansättningen, av de flesta svenskar ses som ett sådant förräderi mot medborgarna, att det är svårt att ens se gränserna för förbrytelsen. Och utåt kunde man alltid hänvisa till de i media gällande argumenten för vad en människovänlig politik kräver.

Med hänsyn till att de humanistiska och ekonomiska argumenten inte alls håller, och att den socialdemokratiska ledningen i praktiken stödde (efter att genom Perssons tidigare politik åstadkommit Hopp I och influerat moderaternas linje) och sedan nästa gång i regeringsställning så länge det gick fanatiskt drev MI-politik (trots de nu helt uppenbara katastrofala följderna), anger en klar slutsats. Medan Perssons motiv kanske var något mer balanserade, var de djupt negativa konsekvenserna av stor invandring helt uppenbara senare. Det gör slutledningen naturlig, att det primära skälet för MI för den inom socialdemokratin bestämmande lilla gruppen var egennyttan och den nakna partiegoismen. Det finns tyvärr inga tunga sakliga skäl, som talar för en annan slutsats. Det fanns ett motiv och ett mål; en metod utnyttjad av systerpartier i världen; men också oerhört starka skäl m o t att tillgripa en sådan metod. Men trots allt valde man denna. Partiets makt och i framtiden varaktiga politiska framgång bedömdes vara viktigare än svenska medborgares väl och välfärd.

Dan Ahlmark, ekonomie licentiat på Handelshögskolan i Stockholm, samt jur.- och fil. kand. examina vid Stockholms Universitet.

Stöd Mohamed Omars arbete! Swisha till 0760078008 (Eddie)

Bli månadsgivare på Patreon

Donera via Paypal:

9 reaktioner på ”Dan Ahlmark: Huvudskälet till den svenska massinvandringen

 1. Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Socialdemokraterna och Moderaterna räknade inte med den mänskliga egoismen. Ett visst antal av de väljare de ansåg sig få hos invandrargruppen vände dem ryggen när invandrarna själva fick problem med en allt större invandring.. Att allt fler invandrare väljer ett parti som är restriktivt bör nog leda till eftertanke för såväl Socialdemokrater som Moderater. Att med en extrem invandring skapa sig en plattform för maktutövning kan slå tillbaka.
  En mängd goda argument mot extreminvandringen som skett de senaste decennierna finns i artikeln.

 2. Pingback: DR 2: “Löfvén kan ikke gøre en skid” « Snaphanen.dk

 3. matsjangdal

  Klart och redigt Dan!
  Men du glömde tala om hur man systematiskt stigmatiserar och kallat oss svenskar som påtalat riskerna med denna politik för svikare, när det var sossarna som svek landet och medborgarna, förlåt, skattesubjekten!
  Redan på 80-talet skickade Riksteatern ut Gösta Bernhard som en sidekick för att i pausen till Little Shop of Horrors skriva oss på näsan hur mycket vi var skyldiga att älska invandrare.

 4. Sixten Johansson

  Dan Ahlmarks analys av motiven är mycket trovärdig. Jag vill komplettera med att den passar in även i ett längre perspektiv än räknat från östblockets kollaps. Idéerna och de nya bedömningarna utgick från en välberedd mark och förstärktes av många strömningar i tiden.

  Socialismens postekonomiska fas i Europa kan väl räknas från 60-talet. Den väldiga målinriktade juvenila tidvattensvågen kallas vanligen kulturmarxism, men nu i efterhand kan vi se att varken de materiella kulturprodukterna eller postmarxismen egentligen vägde särskilt tungt i den praktiska politiken och i det kollektiva medvetandet. I stället blev det de många medialt förstärkta psykologiska sidorna som kom att varaktigt prägla och styra det kollektiva medvetandet. Enkelt uttryckt har Freud och massmedia under det senaste halvseklet betytt mycket mer än Marx.

  Impulserna kom från USA, där socialismens ekonomiska tänkande aldrig hade fått fotfäste, men där psykoterapi och ofantliga mängder vänsterviktad, populariserad humanvetenskap kom på ropet från 60-talet, särskilt i den akademiska världen. Det är bland studenterna i USA som identitetspolitiken, offertänkandet och andra leftism-idéer tidigt utvecklades och politiskt såg demokraterna de nya möjligheterna. Under det senaste halvseklet har sedan politiken i allt fler västländer inriktats på att skapa ett slags navelskådande, skuldtyngande, skenterapeutiskt och mobbkollektivistiskt samhälle, som i sin tur tänktes skapa en bättre människa och en bättre värld.

 5. JAN BENGTSSON

  Samma taktik som Demokraterna tillämpar i USA!

  Import av bidragsberoende väljare,
  från kulturellt aparta länder!

  Absolut inga som delar kristna kulturvärden!

 6. heraldikern

  Det är naturligtvis fullt möjligt att skälen till massinvandringen till Sverige beror på det som Dan har angett. Men vi måste komma ihåg att ”massinvandring” i hela Europa är påbjudet av FN och EU samt undederstöds av t ex Påven.
  Bakom FN står de allra rikaste i USA, T ex bankhuset Goldman Sachs som dessutom ”lånade ut” en av sina toppdirektörer, Peter Sutherland, till FNs flyktingsamordnare där han kunde driva på ordentligt.
  Vi har även andra såsom Georg Soros som har ett särskilt samordnande uppdrag från sina gelikar, att bereda väg och skynda på migrationen norröver.
  De länder som tagit emot flest migranter är ju Sverige och Tyskland. Dock är Sverige outstanding i antalet mottagna.

  Det är också så att FN ganska öppet har gått ut med uppgifterna att det är den överväldigande majoriteten av migranterna som inte har någon som helst flyktingstatus utan de är helt enkelt ekonomiska migranter!
  Att nu detta inträffar och samtidigt som S inser att dessa migranter är S-väljare är mera en tillfällighet som smart tas tillvara av S och som också tillgodoser Mps grumliga filosofier. (Någon annan regeringskoalition än Mp stod inte heller till buds för tillfället)

  Själva bakgrunder är dock globalismen och kapitalisternas dröm om en gränslös värld utan handelshinder och utan nationella regeringar som kan sätta sig på tvären med lagar och bestämmelser som skulle hindra kapitalets fria rörelser. Denna strävan har ju varit en dröm genom århundradena och vi kan se det i olika tidigare försök till gränslös monopolistisk handel och liknande strävanden på nära håll såsom Hansaförbundet och Ostindiska Kompaniet med mera.
  S är antingen så naiva att de tror sig kunna undvika den värsta avarten av globalismen genom att när gränserna försvinner så blir samtliga muslimer i världen S-väljare. Alternativt så korkade att dom inte begriper detta alls! Det outgrundliga är hur Alliansen tänker! Eftersom att i allt dom gör så stöder dom S för att inte SD skall komma till inflytande! Om M varit mot denna massinvandring hade dom ju tagit, inte sökt, stöd i omröstningar om att minska eller hindra migrationsflödet. Utan att ens ta kontakt hade dom fått stöd i Riksdagen av SD. Därmed hade man ju rundat C som är lika villiga till öppna gränser som MP. Men M har inte gjort annat än bytt partiledare vilket inte verkat ha någon större betydelse.
  Oav sett vilet block som vinner valet kommer migrationspolitiken skjuta fart igen efter valet då dagens ”tillnyktring” bara är en valtaktisk reträtt! Och SD kommer aldrig att släppas fram till inflytande!

 7. Pingback: Dan Ahlmark: Vad är egentligen – och hur fungerar – identitetspolitik? – Nya Il Convito

 8. Pingback: Det misslyckade (S)verige – Bakom kulisserna

 9. Pingback: Mediokra politiker sätter folket i en svår situation – Nya Dagbladet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s