Zigenarromantik

I morse (13/8 2021) spelade jag in ett nytt avsnitt av podden TANKAR FRÅN FRAMTIDEN.

Jag pratade med galleristen och konstälskaren Henrik Rönnquist om James Bond-filmen ”From Russia with Love” (1963).

Nu har vi pratat om de två första Bondfilmerna. Vi kommer att prata om alla 25!

En stor del av ”From Russia with Love” utspelar sig i Istanbul. James Bond besöker bl a ett zigenarläger.

Där erövrar han två zigenerskor.

Zigenarlägret i filmen fick oss att komma in på ämnet zigenarromantik i konsten.

Jag och Henrik Rönnquist konstaterar att zigenerskorna i ”From Russia with Love” är betydligt vackrare än de vi möter i vår vardag som sitter utanför ICA och tigger…

Här är en bild på James Bond med en magdansande zigenerska från ”From Russia with Love” och en målning av den spanske konstnären Francesc Masriera (1842-1902).

Podden TANKAR FRÅN FRAMTIDEN finns på SoundCloud:

Mithras födelsedag firades den 25 december

Sist av alla orientaliska religioner kom den persiska Mithrakulten till Rom, för att sedan snabbare än någon annan hålla sitt segertåg genom hela romerska riket, ända fram till Rhen och Donau. Då Mithra genom de av Pompejus besegrade kilikiska sjörövarne blev bekant för den romerska världen, var han redan den ljuse solguden ”skön som Apollo och segerrik som Ares”. Men hans förbindelse med fruktbarhetens gudinna, Anakita, hans dyrkan i hålor och underjordiska kryptor och även hans roll som tjurdödare synes tala för att också Mithra ursprungligen varit en vegetationsgud. Hos honom liksom hos den babyloniska Marduk synes emellertid hans nederlag och död småningom fullkomligt trätt i bakgrunden för hans segerrika solnatur. Mithrakulten är av särskilt intresse därför att den blivit en kristallisationspunkt för alla möjliga semitiska och orientaliska läror och kulter, och därför att den haft ett synnerligen betydelsefullt inflytande på utformningen av såväl den hedniska, judiska som den kristna religionen.

Mithras födelsedag firades den 25 december, dagen för vintersolståndet. Enligt sagan uppstår Mithra ur en klippa eller också födes han i en håla, liksom Kristi födelse efter en gammal tradition ej skall ha ägt rum i ett stall, utan i en håla. I båda fallen komma herdar och tillbedja underbarnet och liksom Mithra kallas ”den ur klippan födde”, så kännetecknas även Kristus som klippa (I Kor. 10: 4). Denna beteckning klippa (Kephas = Petrus) överfördes sedan på Simon, Kristi främste lärjunge, vilken även fick som attribut tilldelade sig tuppen och nyckeln, båda delarna solgudens symboler. — I tidens begynnelse tros Mithra ha dödat ett mystiskt urväsen, en tjur, ur vars blod all jordens fruktbarhet skall ha uppstått, och på denna grund dyrkas Mithra såsom världsalltets skapare; och då detta tjuroffer i tidens fullbordan åter skall upprepas för att åvägabringa världens nyskapelse, så tänktes Mithra även som världsfrälsaren, genom vilken denna nyskapelse och de dödas uppväckelse skall åvägabringas. Mithra är dessutom medlaren mellan den högste guden (Ahuru-Mazda) och människorna samt dessas trogne bundsförvant i striden mot det onda och mörkrets furste, Angra-Mainzu, som Mithra en gång för evigt skall övervinna för att sedan i ovansklig härlighet härska över en ny skapelse.

Ur Kristendomen förr och nu av Bengt Lidforss (1911)

Mithra och Oden

Om en af dem, den persiske Mithra, som man i medeltiden förblandade med Zoroaster, förtäljer Tertullianus, att han, Mithra, som på förhand visste, att kristendomen skulle uppkomma, beslöt att gå den sanna läran i förväg genom att införa vissa af hennes bruk. Så t. ex. införde Mithra, enligt Tertullianus, bruket att välsigna genom att lägga handen på dens hufvud eller panna, åt hvilken han ville bereda framgång, ja han införde i sina mysterier en sed, som liknade brödets utdelande i nattvarden. Hvad välsignelsen medels handpåläggning vidkommer, så var det i synnerhet de män Mithra utsände på härnadståg, som han sålunda uppmuntrade. Med dessa Tertullianus’ ord bör man jämföra följande yttrande i Heimskringla om Oden: ”det var hans sed, att när han utsände sina män i krig eller i annat ärende, lade han sina händer på deras hufvud och gaf dem bjannak”.

Bjannak är icke ett nordiskt ord, ej ens ett germaniskt, och man har varit oviss om hvad som därmed menades. Den bekante isländske philologen Vigfusson har, som jag tror, gifvit ordet dess rätta förklaring, i det han hänvisat till det skottska ordet bannock och det gaeliska banagh, som betyder bröd. Antagligen har då Heimskringlas författare valt detta utländska ord, för att icke med en inhemsk beteckning såra sina läsares religiösa känsla, ty om med bjannak verkligen menas brödet, och om Heimskringlas författare således velat påpeka, att Oden med heliga bruk, som förekomma i den kristna kulten, nämligen handpåläggning och brödets utdelande, hade gifvit sina krigare förtröstan om seger, så låg det nära till hands att medels ett utländskt ord för brödet mildra intrycket af den obehagliga tillnärmelsen mellan dessa hedniska bruk och de kristna. Men på samma gång framlyser den fullständiga öfverensstämmelsen mellan hvad Tertullianus förtäljer om Mithra och Heimskringla om Oden.

Hvad Heimskringla förmäler om Oden, att hans själ kunde lämna kroppen och begifva sig till fjärran trakter, och att hans kropp derunder låg som somnad eller död, berättades i medeltiden om Zoroaster och om Hermes-Mercurius.

Ur Viktor Rydbergs Undersökningar i germanisk mythologi, del 1.

Sanda Fillebunca

Filmjölk, hvilken är fast och hård som gelé, är en vigtig beståndsdel af födan i ett svenskt bondehem. Den sättes fram midt på bordet i ett stort trätråg. Det är den enda rätten. Familjen och dess gäster sätta sig rundtomkring det festliga måltidsbordet, en hvar beväpnad med en stor träsked. Därefter strör husmodern, för att höja smaken, brun socker och ingefära uppå grädden, som utgör det öfversta lagret. Sedan utmärker en och hvar i form af ett V hvad han betraktar såsom sin rättmätiga del i den stelnade mjölken, och träskedarna hugga in på en gång och med all kraft, tills hela tråget är tömdt.

Jag har ofta fått njuta af ett dylikt mål och ofta därvid sett de mest aktningsvärda yttringar af själfförsakelse och artighet förekomma, men det gör mig ondt att behöfva tillägga, att en amerikanare, hvilken en gång i mitt. sällskap reste i nordens skogsbygder, vid ett eller annat tillfälle röjde en klandervärd lust att flytta de häfdvunna rågångarna och göra inkräktning på grannens område, där grädden var tjockast.

Mjölk i sådan form benämnes filbunke, och man berättar, att en gång en svensk sjöman, som låg för döden i ett sjukhus i Neapel, i hågkomst af sitt barndomshem, ropade i full yrsel: ”filbunke, filbunke”.

”Ack!” sade de fromma italienska sjuksköterskorna. ”Hör, han anropar sitt fosterlands skyddshelgon.”

Det träffade sig så, att det ögonblicket blef en vändpunkt i sjukdomen, så att sjömannen, hvilken läkarne gifvit förlorad, sedan blef bättre. ”Det är Sanda Fillebunca, som har räddat honom”, sade sjuksköterskorna. ”Hvilket mäktigt helgon måtte icke i själfva verket den vara, som så kan rycka en man ur dödens käftar.”

De skyndade sig därför att gifva det svenska skyddshelgonet plats bland sina helgon, ocli ännu i dag — så säger vår historia — ropa de naiva neapolitanarne, när de äro sjuka: ”Sanda Fillebunca! Sanda Fillebunca! or a pro nobis!” eller i trogen öfversättning: ”O du heliga filmjölk, o du heliga filmjölk, bed för oss!”

Ur Från slott till koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige av William W., Jr. Thomas (1893)

Arthurs jakt

I Törnrosens bok, som kom ut i mitten av 1800-talet, samlade Almqvist ett stort antal texter i olika genrer: prosa, dramatik, essäistik, med mera. De olika delarna fogades samman av en ramberättelse om Jaktslottet. Varje kväll samlar hovmarskalken herr Hugo Löwenstjerna sin familj och sina vänner på sitt slott i Närke för att läsa upp verken de diktat. Ett av verken, den episka dikten ”Arthurs jakt”, handlar om kung Arthur och hans riddare. Kungen bestämmer sig för att ge sig ut på jakt Plinlimmons skog. Där möter han en främling med bud från den hedniske stormannen Merwyn av Glamorgan. Merwyn behöver Arthurs hjälp att döma hur han ska dela sitt arv mellan döttrarna. Han har tre döttrar men bara två slott. En av döttrarna Evirallin, blir lottlös. Det ska visa sig att Evirallin egentligen är dotter till en hertig och heter Ginevra. Hon blir Arthurs hustru och drottning av Camelot. Kungens trogna hund heter Gloëny.

Målning från år 1900 av den engelske konstnären John Collier: ”Majningen av drottning Guinevere”.

Utdrag ur dikten:

Inledningen

Sir Arthur konung satt i sitt höga bergslott,
i vinghjälm satt, och gaulernas ätt dömde.
Framför hans fana vaktade Agrawaine
med Allisaunder, Mordred och Colgrevaunce.
När sist han döma slöt, och i folket nedsteg,
hans milda visdom sken över allas ögon.
Ur salen bort gick gaulernas sextonfylking;
men riddarskaran, männen af Tabelrondo,
vid fanans trappa bidande ännu stodo,
och Arthur konung sade åt Agrawaine:

”Nog länge hof i Merioneth jag hållit.
Red ut min jakt, jag ämnar i skogen fara:
Plinlimmons berg det vill jag ikväll omjaga.”

Kung Arthur möter sin blivande drottning, Ginevra

När han så talat, vädrande upp Gloëny
från marken och for och sträckte sin nos i vinden.
Hon skällde skarpt, hon morrade korta toner,
och upp från kungen ilade bort till klippan.
Då kom ur klippans gråiga, grofva grottor
en häst, försiktigt letande vägen framåt.
I sadeln satt beslöjad en nymf, och tygeln
hon höll med hvita, spensliga, fina händer.
När hon en yngling, hvilande här i skogen
fick se, hon slog den fladdrande slöjan undan,
sin häst hon höll och talade så till honom:

”Är du ensam, irrande riddarkämpe,
som äfventyr i nejderna tappert söker,
så kom – jag manar dig, att i tvekamp fäkta!”
Ӏr du en ensam, irrande dam, o flicka,
som våld och orätt måste i landet lida,
så säg? – Min lans är din, och i striden gå vi.”

Arthur och Ginevras bröllop

Sir Arthur konung satt i sitt hjältehof, och satt
på pärlsmyckad stol Evirallin kungabrud.
Kring haf och bergland bort öfverallt en hälsning gått
till Gaulers tio stämmor, att Arthur brudgum står.
Och hvem som bruden var, icke visste någon det.
I ädel riddarring hade Tabelrondo rikt
sig smyckat nu, att tjäna på Camelothes slott.
Sist gick till Arthurs tron Agrawaine borghärold,
vid gyllne trappan stod han, och ödmjukt sade han:
”På borgens gårdar kvinnor och karlar jag ser;
så bjud och tala, få de i bröllopssalen gå?”

Arthur talar om Evirallin/Ginevra

”En ros jag funnit skön uppå älsklingsflodens strand –
en våg jag klar och ljuf på min insjö funnit har.
Hon bar ett namn, hon bar s namn i dag!
Så ska du heta än, o Ginevra, heta så
när jag i hjärtat talande nämner dig för mig.
I nattens skymning jag Evirallin säga vill,
i dagens skuggor och Evirallin säga då
när lunden ensam, ensamma vikens säf oss ser.
Men här på kungens hof du Ginevra heta må –
sir Agrawaine, ropa nu vidt i borgen ut,
att Gaulers stämmor komma i slottets salar upp,
ty Arthurs fest skall börja i prydda kamrars glans.”

Bröllopsfesten. Arthur sjunger för Ginevra om de döda

Men festen stod. Med blänkande knif i bringan högt
en kronhjort krönte yppersta bordet, eklöfsprydd
på höger sida prunkade galt, och vänsterut
en fåle, ung, ur Utherpendragons vinterstall.
Hvar höfdings härold skar, och i stämmans kretsar bar.
En man vid kvinna satt och i tvemansfat han åt
med henne. Parvis syntes i laget alla så,
och tio salar Gaulers ätter fyllde vidt.

Här gick ej småsven, gingo med honungsmjöd omkring
allenast kämpar, riddare, skalder, kungamän.
En hjälm på hjässan, lans eller ring de buro nu,
med rosor, tofsar, smycken af ax på hals och arm,
och bundna kransar – älskade händers sköna verk.

Som lätt en sky från dimblåa hafvet doftar upp,
så luftigt nu gå tonerna bort om Arthur här,
och smyga sig försvinnande sakta till en skog,
där sist om kvällen satt Evirallin. Arthur satt
hos bruden. Månens mäktiga ljus ur löf och gren
omkring dem sken. Och konungen hördes: ”Nu jag vill
själf ock en gång i tigande skuggor sjunga här
för dig en sång om fäderna, sång om flydda dar.
När du då lyssnar, älskande hör på deras namn
och minns i hjärtat, minns i den andes trädgård dem;
då skola de dig leende se, och älska dig
i hjärtats salar, slutande dig i andering.”

Och bruden såg åt dalarnas ömhet bort. Där låg
de dödas hof i grönskande grifter. Arthur sjöng
om farna släktet. Kommande släkt han ock besjöng.
När dessa ord hon hörde af honom sjungas så,
på Arthur upp sig smög Evirallins ögonglans,
och månens strålar darrade himmelskt hvitt omkring.

Solsång

Upp stiger sol på skogens toppar,
manteln i eld och purpur doppar,
bortjagar nattens himlakroppar,
guld strör på jordens blomsterknoppar;
stjärnorna skrämda fly,
månen står blek i sky.
Sol höjer spiran och befaller, att månen skall gå;
ty han har suckar hört, men har ingen hjälpt!
Han tusen, tusen suckar hört, men hjälpt har han aldrig någon.

Guds sol ser ned på haf och stränder,
frid, nåd och hopp till alla sänder,
människans hjärta vänder.
Men hvad namn då bär denna inre sol?
Heliga Zions dotter, säg oss namnet!
Säg namnet på vårt hjärtas sol och gud!
”Hans namn är Jesus Kristus;
han hör oss och oss hjälper.
Jesus är hans namn:
Kristus är hans namn.
Fall ned och bed!
Sjung honom, sjung!
Dig har han skänkt sitt namn;
han är Jesus Kristus.”

Dikt: Almqvist.

Bild: Romersk mosaik från 200-talet som visar hur Kristus, med en krans av strålar om huvudet, i triumf åker på sin vagn över himlen.

Juldagen och något om tre konungar

Idag på juldagen föddes en kung av ett himmelskt rike, en kejsare kröntes av denne kungs efterträdare i Rom, och en svensk kung dödades i Östergötland.

Kungen som föddes hette Kristus Jesus, och hans rike var, trots att det stod ”Judarnas kung” på hans kors, icke av denna världen. Kejsaren var Karl den store, frankernas kung som kröntes till romersk kejsare av påve Leo III juldagen år 800 efter Kristi födelse. Kungen som dödades hette Sverker, kallad den äldre för att skilja honom från den yngre.

Sverker var kung över vårt land mellan 1133 och 1156 och är far till den sverkerske ätten. Svearna ville först inte erkänna Sverker utan satte upp en kung mot honom, som hette Erik. Denne blev far till erikska ätten. De båda ätterna stred om Sveriges krona tills den sverkerska ätten dog ut år 1222.

Sverker den äldre dödades av sina egna hirdmän på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka. I boken Svenskarna och deras hövdingar beskrivs han så här av Heidenstam:

”Han hade i Östergötland en borg på en klippudde vid Vättern. Helst satt han bredvid vindögat och såg mot det skogsmörka Omberg”.

Kung Sverker är begravd i Alvastra kloster vid berget Ombergs fot. Han anlade många kyrkor och kloster.

Bild 1: Jesu födelse i Betlehem. Målning av Gerard van Honthorst (1592-1656)
Bild 2: Karl den stores kröning. Målning av Friedrich Kaulbach (1861)
Bild 2: Väggrelief i Heda kyrka som anses föreställa kung Sverker I

Zacharias Topelius: Julbocken

Alla känna julgubben, men hvem känner julbocken? Förr var han barnens goda vän, när han fyrfota skumpade in i salen om julaktonen, klädd i sin yfviga päls med sitt långa skägg, sina horn af träskedar och sin korg med de raraste klappar. Nu har han blifvit gammalmodig och afträdt sitt ämbete ät julgubben, som har den äran att gå på två ben och icke behålla annat af bocken än skägget och pälsen. Tiderna förändras, det glada vid julen skapar om sig på många sätt. Men går icke julbocken mera hos oss, så går han väl annor städes; någonstädes måste han gå, ty hans lott i världen är att beständigt gå, gå, gå…

Hvem julbocken är? Ja, den som det visste! Jag slår vad med dig om trettio russinstrutar mot en gammal sviskonkärna, att du icke kan säga mig hvem julbocken är. Kan du säga mig det, har du vunnit de trettio strutarna, men kan du icke säga mig det, och jag kan säga dig det, då har jag vunnit af dig en sviskonkärna. Och icke allenast den kärnan, utan äfven det sviskonträd, som kan växa upp ur den kärnan. Och icke allenast det trädet, utan alla de sviskon, som i tiden kunna växa på detta träd. Och icke allenast alla de sviskon, som växa på detta träd, utan alla de träd, som uppväxa ur dessa sviskon och alla de sviskon, som kunna växa på dessa otaliga träd, och alla de träd och sviskon, som i tidernas tider kunna växa ur dessa otaliga sviskon — kort sagdt, alla sviskon i hela världen. Jag tror du betänker dig.

Hvem är då julbocken? Är du nyfiken? Skall jag säga dig det? Men om du förlorar vadet? Nej, inbilla mig inte, att julbocken är Anders eller Maja, som klädt ut sig i päls! Liksom jag inte visste det. Liksom jag inte hittat hans saga i en gammal korg med julklapps-papper på vinden, när jag var åtta år gammal. Nå ja, du skall få höra sagan, lång är hon icke.

Har du läst juldagens evangelium? Jag tror, att du läst det; hur skulle du annars veta hvad julen är? Julen är icke klapparna, julen är icke den ljusprydda granen, julen är icke lutfisk, gröt och tårta, julen är icke ens friheten från alla bekymmer om läxan, julen är icke ens de många ljusen och den sköna psalmen i kyrkan, julen är något mycket, mycket mer, och detta står att läsa i juldagens evangelium. Men detta är åter så stort och så högt, att det icke kan rymmas in i en liten saga. Jag vill därför berätta dig något om den heliga natten.

Det var den tid på året, när vintern insveper hela norden i snö. Långt, långt i det aflägsna Sverige och det okända Finland var allt frysande kallt, men i det varma Judalandet var en vinternatt som hos oss en natt i oktober. Källan fortfor att sorla, träden stodo litet dufnare än förr men hade icke fällt sina löf; högst på bergstopparna syntes snö, men dalarna hade ännu några strån kvar för de betande hjordarna. Naturen var icke skendöd, som i de norra länderna; hon hvilade endast ut efter sommarhettan; hon sof som ett lyckligt barn; detta barn hade kastat sitt täcke af sig och frös ej ändå.

Det var en förunderligt tyst och fridfull natt. Hon hade kommit hastigt, som natten kommer i södern, utan tvekan och utan skymning. Solen sänkte sig mot horisonten, och allt var ännu full dag; hon sjönk under himmelens rand, och allt var med ens stickmörkt. Då blänkte stjärnorna fram som tända ljus på himmelen, icke en och en som hos oss, de största först och de minsta sist, utan alla på en gång, som när ett förhänge rullas upp och man får se en glänsande illumination. På bergen, där luften var djupblå och genomskinligare än det tunnaste glas, skeno de himmelska stjärnorna i sin största prakt och dock så underbart lugna, som ville ingen öfverblänka den andra. De svagaste fixstjärnorna tindrade lika älskvärdt glada, som de stora, hemlighetsfulla solarna i det omätliga fjärran. Sirius blinkade åt det svaga ljustöcknet i vintergatan: vaka, vaka, sof icke, nu måste vi alla glänsa i Guds tillbedjan! Och den stora fullmånen, som annars seglar så stolt öfver himmelens ocean, smög sig nu på tå öfver fästet, rädd att skymma en enda stjärna bakom sin gyllene sköld.

Herdarna vaktade sina hjordar i dalen vid Bethlehems berg och sågo en ny, stor och praktfull stjärna upprinna på fästet rätt ofvanför dem. De hade ofta vakat om natten ute på marken, stjärnorna voro deras förtrogna vänner, men den nya stjärnan kände de icke. Och vid det att de undrade hvad hon månde betyda, kom till dem det glada budskapet med den sköna änglasången, som omtalas i juldagens evangelium.

I det fattiga åsnestallet satt Guds moder, jungfru Maria, med sitt lilla barn i famnen och öfver stallet lyste den stora, sköna strålande stjärnan, och Guds skinande änglar sväfvade däröfver på vingar af ljus och sjöngo så himmelskt ljufva visor till barnets lof, att tårar af fröjd runno utför Marias kinder. Men genom springorna i det glesa stallet blåste en kall nattvind, och det lilla Jesusbarnet frös i sin moders knä.

Bland åsnorna i stallet stod en bock, som hade en varm och yfvig päls af den mjukaste ull. Maria sade till bocken: ”Käre vän, gif mig litet ull af din stora päls, att därmed värma mitt lilla barn som fryser!”

Men bocken var ogin och hård. ”Hvar och en är sig själf närmast”, svarade han, ”jag behöfver själf min päls för att värma mig.” Och så gaf han icke Guds moder så mycket som ett enda litet strå af sitt öfverflöd.

Då hörde den ohjälpsamma egennyttiga bocken en röst tala till honom:

”Stackars bock, du vet icke hvad du har gjort, du har nekat Guds son ett strå af ditt öfyerflöd den natt då han föddes, därför skall du hvar julnatt härefter vanka fredlös kring världen i frost och köld. Din päls skall ej skydda dig, du skall frysa och förgäfves begära något att värma dig med, och så skall du aftjäna din skuld till de små barnen, intill dess att deras böner bedja dig fri.”

Strax erfor bocken domens fullbordan. Han rusade ut bland bergen, men föll i dvala och vaknade först nästa julnatt, när han tvangs att börja sin långa vandring. Och så vandrar han allt ännu hvar julnatt kring världen och hör naturens röster säga till hvarandra: ”I natt är den heliga natten, i natt får ingen göra en annan illa!” Detta hör bocken och kan ej undkomma rösterna, ty de höras den natten öfverallt: på berg, i dalar, i skog och slätter, högt öfver sjön och långt ner i hafvet. Bocken har brutit den heliga nattens fred, han går ensam, frysande vägen fram, men han vet hvem han söker. Han uppsöker barnen för att bos dem aftjäna hvad han brutit mot det lilla barnet i krubban. Han vill på allt sätt vinna deras vänskap, han bär till dem de skönaste jul-gåfvor, och likväl minnas de sällan att tacka honom.

Fattiga julbock, när andra äro glada, är han sorgsen: han kommer så efterlängtad och går så förgäten bort; han kommer så rik och vänder tillbaka med tomma korgen. Därpå tänka ej barnen, de göra narr af bocken, rycka honom i pälsen, gömma sig för honom, men fastän han hvar jul blir så illa mottagen, kommer han nästa jul åter med lika vackra, ja ännu präktigare gåfvor. Julbocken tänker säkert: Kanske kan jag ändå till sist beveka barnens sinnen och genom deras vänskap förkorta min vandringstid.

Och nu bar jag sagt dig hvem julbocken är, och nu har jag vunnit af dig alla världens sviskon. Och när alla dessa sviskon planteras (om ingen ätit upp dem förut), och när alla dessa nya kärnor vuxit till nya sviskonträd och alla de trädens sviskonträd åter frambringa nya sviskon och nya träd, då vankar julbocken ännu kring i världen i den heliga natten.

Ur Läsning för barn. Första boken  (Helsingfors, 1906). Ursprungligen publicerad 1849.

Illustration av John Bauer. Ur Julbocken. Jultidning för stora och små barn (1910)